American academy in Zagreb

9th - 12th grade
Sieť amerických medzinárodných škôl. Inšpirujeme sa najlepšími zahraničnými vzdelávacími systémami. Sloboda vo výbere predmetov, individuálny prístup, rozdelenie predmetov do úrovní, dôraz na rozvoj kompetencií, projektovú a tematickú výučbu. Celá výučba prebieha v angličtine. Je vedená tímom učiteľov z rôznych kútov sveta.
 

PROGRESÍVNE A DYNAMICKÉ VZDELÁVANIE

American Academy in Zagreb je moderná stredná škola, ktorá nadväzuje na úspešnú tradíciu siete škôl American Academy v Česku a na Slovensku. Škola sídli v jednom z najprominentnejších kancelárskych centier v Záhrebe - Agram Office Center. Naším cieľom je z American Academy in Zagreb vytvoriť jednu z najprogresívnejších a najdynamickejších vzdelávacích inštitúcií v Chorvátsku.

Koncept American Academy sa zameriava predovšetkým na rozvoj akademických a praktických zručností každého nášho študenta. Ponúkame medzinárodné, inšpirujúce, motivujúce prostredie a priateľskú atmosféru.

Rovnako ako na ostatných školách siete American Academy, tak aj na American Academy in Zagreb prebieha výučba kompletne v angličtine s rodenými hovoriacimi. Na konci každého trimestra sa počas jedného týždňa študenti zúčastnia celoškolského projektu, ktorý sa nazýva Tematický týždeň. Počas tohto týždňa študenti nemajú klasické vyučovanie, ale zameriavajú sa len na jednu dôležitú tému. American Academy je škola určená pre študentov, ktorí hľadajú moderný vzdelávací systém, ktorý ich pripraví na úspešnú budúcnosť v 21. storočí. 

 

Absolventi American Academy získajú americký stredoškolský diplom, teda rovnaký diplom, aký dostávajú študenti, ktorí ukončia strednú školu v USA. Vďaka tomuto diplomu môžu absolventi American Academy študovať na univerzitách kdekoľvek na svete, rovnako ako absolventi britských a International Baccalaureate škôl.

 

Našu školu nájdete na webových stránkach Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) upisi.hr pod názvom Privatna srednja škola AMAC međunarodna škola, čo je oficiálny názov našej spoločnosti pre Chorvátsko, pričom AMAC predstavuje skratku pre American Academy.

MIDDLE SCHOOL PREP PROGRAM
Príprava žiakov 7. a 8. tried základných škôl

Celoročný prezenčný a online prípravný program angličtiny pre žiakov 7. a 8. ročníka v Záhrebe. Naším cieľom je ponúknuť komplexný a kvalitný mimoškolský program pre žiakov v Záhrebe, ktorí sa chcú zdokonaliť v angličtine a spoznať nových priateľov s podobnými záujmami. Keďže budúcnosť vzdelávania je s veľkou pravdepodobnosťou kombináciou osobného a online vzdelávania, využívame nielen American Academy v Záhrebe, ale aj našu školu American Academy Online. Naučiť sa učiť a pracovať online aj prezenčne bude v budúcnosti kľúčovou zručnosťou. Ďalšou dôležitou súčasťou tohto programu sú naše „tematické víkendy", ktoré sa budú konať 4-krát do roka a študenti budú spoločne pracovať na veľkom projekte, ktorý potom v nedeľu budú prezentovať svojim rodičom, čím si zlepšia svoje organizačné, riadiace, tímové, kreatívne a komunikačné zručnosti. Za úspešné absolvovanie tohto programu dostanete certifikát American Academy Prep Program, ktorý vám môže poslúžiť aj ako automatické prijatie na stredoškolský program na American Academy v Záhrebe.


 
2 2 prezenčné lekcie týždenne v priestoroch American Academy in Zagreb - celkom 60 osobných lekcií za rok
4 4 tematické víkendy - celkom 72 hodín za rok
3 3 hodiny týždenne online štúdia - celkom 90 online hodín za rok
1950 EUR
Registrujte sa

High School

9th - 12th GRADE

STEM High School

9th - 12th GRADE

High School Program

Študenti High School pracujú na rozvoji svojich silných stránok a zameriavajú sa na predmety, ktoré ich pripravujú na štúdium vysnívaných odborov na kvalitných univerzitách po celom svete. High School má štyri ročníky a zodpovedá českej 9. triede základnej školy až 3. ročníka strednej školy, študenti American Academy tak opúšťajú školu o rok skôr, ako je v Česku bežné. Zásluhou skladby a kvality vyučovaných predmetov sú ale na vysokú školu pripravení lepšie, než ktokoľvek iný. Poradenstvu a príprave na vysokoškolské štúdium venujeme v tomto stupni maximálnu pozornosť.

STEM PROGRAM

STEM Program je určený študentom Middle School aj High School so záujmom o prírodné vedy, technológie, IT a matematiku. Našich študentov v tomto špecifickom vzdelávacom programe zoznámime s aktuálnymi technologickými, informatickými a vedeckými metódami či nástrojmi a zároveň im ukážeme, ako ich aplikovať v praktickom živote. Program je rozdelený do dvoch špeciálnych blokov, ktoré sa oba vyučujú každý deň. Jedná sa o Programovanie, Robotiku a Prírodné vedy. Študenti majú k dispozícii špeciálne učebne s prvotriednym vybavením, kvalita nášho programu je tak rovnaká, ako na špičkových amerických súkromných školách.

PREČO ŠTUDOVAŤ NA AMERICAN ACADEMY

SLOBODA PRI VÝBERE PREDMETOV

ROZDELENIE PREDMETOV PODĽA ÚROVNE NÁROČNOSTI

Výučba chorvátskeho jazyka

SKÚSENÍ UČITELIA Z CELÉHO SVETA

Advanced placement and stem program

65 ŠTUDENTOV V AKADEMICKOM ROKU 2023/24

RODINNÉ PROSTREDIE

Súčasť siete škôl American Academu

WE TEACH DIFFERENTLY

Yamini Singh

Yamini Singh

Head of American Academy in Zagreb

Narodila sa a vyrastala blízko Washington DC v multikultúrnom prostredí. Väčšinu svojho dospievania strávila cestovaním medzi Amerikou, Áziou a Európou, čo len posilnilo jej túžbu spoznávať nové kultúry, ktoré rada zdieľa s ostatnými. Yamini má bakalársky titul z Politických vied na University of Mary Washington vo Virgínii a magisterský titul so zameraním na literatúru z Tiffin University, Ohio a CELTA certifikát. Časť svojho štúdia tiež strávila na Université Paris VII Vincennes-Saint-Denis.
 
Po ukončení štúdia v Paríži sa Yamini začala zaujímať o vzdelávanie. Strávila niekoľko rokov výučbou humanitných predmetov v Doha, Qatar a potom v Prahe. Žila tiež v Montreale v Kanade.
 
Hovorí anglicky, francúzsky (a dostatočne dobre arabsky a hindu). Yamini sa považuje za dieťa „tretej kultúry“, z ktorého sa stala skutočná globálna občianka. Jej záujmy zahŕňajú modernistickú literatúru a umenie so silným sklonom k surrealizmu. Miluje učenie sa a diskusiu so študentami počas hodín. Verí, že vzdelávanie môže meniť svet a že je to vlastne jediná vec, ktorá ho kedy zmenila. 
 

PONUKA PREDMETOV

Záleží nám na tom, aby študenti mali jednoduchý prístup ku znalostiam, ktoré bežné školské osnovy neobsahujú. Preto svojim študentom ponúkame rozmanitú škálu predmetov, z ktorých si sami môžu do určitej miery vyberať a zamerať sa na to, čo ich skutočne zaujíma a baví.

Požiadavky na ukončenie štúdia pre študentov nastupujúcich na American Academy in Zagreb v akademickom roku 2022-2023.

 

  • 12 kreditov z English Communications vrátane English 9: Foundations of Literature and Compositions, 
  • 9 kreditov z Mathematics vrátane Algebra I, Algebra II and Geometry,
  • 9 kreditov ze Science vrátane Integrated Science,
  • 9 kreditov ze Social Science vrátane U.S. History (povinný předmět),
  • 6 kreditov z jedného svetového jazyka (úroveň I. a II. toho istého jazyka),
  • 1 kredit z Art,
  • 1 kredit z Physical Education,
  • 1 kredit z Health.

Celkový počet kreditov potrebných k ukončeniu štúdia je minimálne 67, odporúčaný počet kreditov je 72.
 

Predmety
KREDIT
Croatian Language 3
Crotian History 3
Croatian History and Geography 3
Predmety
KREDIT
Health, Nutrition & PE. 1
P.E. 1
Art 3
Art History 3
Predmety
KREDIT
World Literature 3
English Composition and Literature 3
Contemporary Literature 3
AP Language and Composition 3
Predmety
KREDIT
Algebra I 3
Algebra II 3
Geometry 3
Predmety
KREDIT
STEM Science 3
Applied Technology 3
Predmety
KREDIT
Biology 3
Chemistry 3
Predmety
KREDIT
World History 3
United States History 3
Predmety
KREDIT
German I 3
German II 3
* prerequisite

TEMATICKÉ TÝŽDNE

Spolu s americkým kurikulom sa American Academy zameriava aj na tematické týždne inšpirované výučbou vo Fínsku. Rozvíjajú znalosti, ako sú komunikácia, tímová práca, riešenie problémov, kreativita, kritické myslenie alebo projektový manažment. Počas tematických týždňov sa zíde celá škola a spoločne pracuje na jednom projekte.

 

MAGIC AND MYSTERIES

Počas tematického týždňa toho študenti zažili kopec – niektorí išli navštíviť únikové miestnosti v Prahe, iní si šli pozrieť strašidelné sochy, ďalší išli na výlet do jaskýň a posledná skupina sa vydala na výlet do Kutnej Hory. Všetko, čo zistili, potom použili k zorganizovaniu vlastného projektu s rovnakou magickou a mysterióznou tematikou.

Finálne projekty zahŕňali už známy Haunted House, vlastnú únikovú miestnosť, podcast, charitatívny predaj sladkostí či umeleckú výstavu. Výťažok z Haunted House, únikových miestností a predaja sladkostí sme venovali na SOS Dětské vesničky.
 

MAGIC AND MYSTERIES
THE RIVER

Na začiatku si museli študenti položiť niekoľko otázok týkajúcich sa toho, ako rieky menili ľudskú históriu a ako teraz ľudia menia rieky. Keď bol zoznam otázok hotový, študenti vybrali svoje preferencie a učitelia im vytvorili rozvrh tematického týždňa priamo na mieru. Niektoré z workshopov prebiehali priamo v škole, iné v starej čistiarni odpadových vôd, niektorí študenti išli preskúmať Plzeň, splavovali rieku, tvorili umelecké diela, krátky film a ďalší sa vydali na dvojdenný výstup popri Labe. Na konci týždňa sa celá škola zišla a každá skupina prezentovala výsledky projektov: pieseň, niekoľko videí a satirické predstavenie. Škola tiež vytvorila galériu s kresbami, hrami a ďalšími vizuálnymi prezentáciami toho, čo sa študenti počas tematického týždňa naučili.

THE RIVER
TREASURES OF PRAGUE


Skupiny študentov a učiteľov preskúmali skvosty Prahy: múzeá, pamiatky, jedlo, dopravu, pamätihodnosti, rieku a ľudí. Za zmienku stoja výlety a workshopy, ktoré zahŕňali Židovskú synagógu, pešiu prehliadku skrytých miest v Prahe a prednášku pamätníka holokaustu. Počas štvrtka každá skupina vytvorila špeciálnu tour a bojovú hru. Študenti potom sami absolvovali jednotlivé tour a mohli vidieť Prahu očami svojich spolužiakov. Víťaz najlepšej tour a bojovej hry vyhral pizza párty.

Nakoniec študenti zložili pieseň, vytvorili prezentáciu alebo aj webové stránky, ktoré zachytili, čo všetko sa počas tematického týždňa naučili. Nasledovalo celoškolské ohodnotenie projektu, pri ktorom študenti prezentovali svoje finálne produkty.
 

TREASURES OF PRAGUE
CREATION IN ISOLATION

Tretí tematický týždeň v školskom roku 2019/20 sme nazvali Creation in Isolation. Kvôli pandémii Covid-19 a obmedzeniam s ňou spojenými študenti pracovali na projektoch sami alebo vo veľmi malých skupinkách. Študenti dostali za úlohu rozmýšľať nad tým, čo chceli vždy urobiť, ale nikdy na to nemali čas.

Vybrali si rôzne aktivity, akými je hra na husle, skateboarding, tvorba animácii, recyklácia oblečenie, naučili sa ako šiť, písať básne tvoriť web a mnoho ďalšieho! Študenti museli celý proces zdokumentovať a na konci týždňa vytvoriť video, ktoré zhrnulo, čo za týždeň dokázali. Študenti do svojej práce vložili veľké úsilie a sme pyšní na výsledky, ktoré dosiahli.

 

 

CREATION IN ISOLATION

PRIJÍMACIE KONANIE

Nečakajte rozsiahle testy, na uchádzačoch nás zaujíma najmä ich charakter a zápal. Preto u nás hrá veľkú rolu osobný pohovor a písaná esej. Na akademický rok 2023/2024 máme miesto pre 65 študentov

Našu školu nájdete na webových stránkach Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) upisi.hr pod názvom Privatna srednja škola AMAC međunarodna škola, čo je oficiálny názov našej spoločnosti pre Chorvátsko, pričom AMAC predstavuje skratku pre American Academy.

 

 

Prihláška
Esej
Osobný pohovor
PODAŤ PRIHLÁŠKU
Cena za štúdium
2023/2024
High School
9th - 12th

9 950 EUR
STEM High School
9th - 12th

10 950 EUR

PROFIL ABSOLVENTA
- 2022 -

Absolvent American Academy je sebavedomý mladý človek, ktorý sa zapája do diania okolo a vníma ostatných ľudí. Problémy rieši aktívne a kreatívne a vždy preberá plnú zodpovednosť za svoje činy. Vie, aké sú jeho hlavné hodnoty a je schopný podľa nich konať. Uvedomuje si, aké sú jeho silné stránky a neustále pracuje na ich rozvoji.
Vďaka tomu, že vyštudoval medzinárodnú školu, je pripravený študovať na akejkoľvek univerzite na svete vrátane tých najžiadanejších.
 

UNIVERZITY, 
NA KTORÉ BOLI PRIJATÍ NAŠI ABSOLVENTI

Dohodnite si konzultáciu

Presvedčte sa, že výučba môže byť zábavná a môže podnecovať zvedavosť. Naši študenti už na strednej škole rozvíjajú schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný život na profesionálnej úrovni.


Zaregistrujte si termín

Zaregistrujte si termín

Kalendár

1.
štvrtok
SEPTEMBER
Prvý školský deň
24.
pondelok
OKTÓBER
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
28.
piatok
OKTÓBER
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
31.
pondelok
OKTÓBER
ZAČIATOK - JESENNÉ PRÁZDNINY
4.
piatok
NOVEMBER
KONIEC - JESENNÉ PRÁZDNINY
18.
piatok
NOVEMBER
Remembrance Day
2.
piatok
DECEMBER
Teacher Work Day: Half Day
5.
pondelok
DECEMBER
PRVÝ DEŇ 2. TRIMESTERU
22.
štvrtok
DECEMBER
ZAČIATOK - VIANOČNÉ PRÁZDNINY
9.
pondelok
JANUÁR
KONIEC - VIANOČNÉ PRÁZDNINY
6.
pondelok
FEBRUÁR
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
10.
piatok
FEBRUÁR
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
13.
pondelok
FEBRUÁR
ZAČIATOK - JARNÉ PRÁZDNINY
17.
piatok
FEBRUÁR
KONIEC - JARNÉ PRÁZDNINY
24.
piatok
MAREC
Prvý DEŇ 3. TRIMESTERU
24.
piatok
MAREC
Half day
10.
pondelok
APRÍL
ZAČIATOK - VELIKONOČNÉ PRÁZDNINY
14.
piatok
APRÍL
KONIEC - VELIKONOČNÉ PRÁZDNINY
1.
pondelok
MÁJ
Labor Day
5.
piatok
MÁJ
ZAČIATOK - LOWA TESTING
22.
pondelok
MÁJ
ZAČIATOK - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
26.
piatok
MÁJ
KONIEC - TEMATICKÝ TÝŽDEŇ
30.
utorok
MÁJ
VOĽNO - ŠTÁTNY SVIATOK
7.
streda
JÚN
KONIEC - LOWA TESTING
8.
štvrtok
JÚN
Corpus Christi
16.
piatok
JÚN
POSLEDNÝ ŠKOLSKÝ DEŇ, KONIEC 3. TRIMESTRA