AMERICAN ACADEMY ELEMENTARY SCHOOL

1st - 5th grade

Praha

Brno

Medzinárodná základná škola v Prahe a Brne pre deti od 6 do 12 rokov. Kladieme dôraz na individuálny prístup ku každému zo žiakov a prostredníctvom projektového a tematického vyučovania umožňujeme deťom získať a aplikovať nadobudnuté znalosti. V rodinnom prostredí sa deti stretnú s učiteľmi z celého sveta a od útleho veku počas výučby komunikujú výhradne v angličtine, čím získavajú obrovskú výhodu do budúcnosti.

KVALITNÉ AMERICKÉ VZDELANIE

American Academy je sieť amerických škôl v Prahe, Brne, Bratislave a Záhrebe. Všetky naše školy podliehajú jednému vzdelávaciemu konceptu. Aby sa naše školy neustále zlepšovali, pravidelne medzi rodičmi a študentmi prebieha anonymné dotazníkové šetrenie, ktoré zisťuje ich spokojnosť. Vďaka našej otvorenosti k spätnej väzbe má American Academy, predovšetkým v posledných dvoch rokoch, v porovnaní s ostatnými medzinárodnými školami, úplne minimálnu fluktuáciu medzi učiteľmi a študentmi.

Zakladáme si na individuálnom prístupe, profesionalite a otvorenosti našich učiteľov, preto nás teší, že úplná väčšina rodičov vníma našich učiteľov ako ústretových a otvorených. American Academy vnímajú ako vysoko kvalitnú vzdelávaciu inštitúciu a všetci uvádzajú, že sa na škole ich dieťa cíti bezpečne.

V tomto rodinnom prostredí sú deti súčasťou komunity, ktorá sa zaujíma o každého zo svojich členov a súčasne spolupracuje ako jeden fungujúci celok. Počas výučby žiaci získavajú komplexné vzdelanie z okruhov angličtiny, matematiky, prírodných a sociálnych vied, svetových jazykov, kultúry, športu alebo umenia. To im dáva kvalitný základ pre ďalšie štúdium na prestížnych školách.

Why american academy

Výučba v angličtine

Projektová výučba

Skúsení učitelia z celého sveta

Rodinné prostredie a individuálny prístup

Individuálny zápis
Osnovy inšpirované svetom

Naše kurikulum čerpá zo svetových vzdelávacích programov, predovšetkým tých z USA a Fínska.

Študenti majú možnosť si sami zvoliť, akým predmetom sa chcú venovať a môžu už odmalička rozvíjať sociálne aj praktické zručnosti, ktoré raz využijú nielen v pracovnom živote.

Komplexný vzdelávací program

American Academy si zakladá na kvalitnom vzdelávacom programe, ktorý poskytuje komplexné znalosti a zručnosti. Ruku v ruke s tým ide individuálny prístup a príjemné rodinné prostredie napomáhajúce k celkovému rozvoju osobnosti študentov.

Na základnú školu plynule nadväzujú naše Middle School a High School programy, ktoré študentov pripravujú na najprestížnejšie univerzity po celom svete.

Projektový výučba od útleho veku

Už odmalička deti učíme, že nie je dôležité si informácie iba zapamätať, miesto toho kladieme väčší dôraz predovšetkým na porozumenie a schopnosti informácie správne prezentovať.

Projektová výučba napomáha študentom porozumieť informáciám a zároveň ich učí, ako spolupracovať vo väčšom tíme a plniť úlohy, za ktoré majú zodpovednosť.

PONUKA PREDMETOV

Záleží nám na tom, aby naši študenti získali ucelenú sadu znalostí, ktoré ich pripravia na ďalšie štúdium aj úspešné fungovanie v bežnom svete.

ENGLISH DEPARTMENT

Na hodinách sa deti učia efektívne zdieľať svoje vlastné názory a prostredníctvom diskusií a projektov prispôsobených pre daný vek získavajú aktuálne informácie o súčasnom svete.

Študijné okruhy:

Český jazyk a literatúra - gramatika, komunikácia, literatúra

MATHEMATICS DEPARTMENT

Náplňou výučby sú základné matematické operácie, študenti sa zaoberajú aj geometriou alebo napríklad dĺžkou, hmotnosťou či časom. Tieto znalosti potom priamo aplikujú na príkladoch z reálneho sveta.

Študijné okruhy:

Sčítanie a odčítanie, Násobenie a delenie, Zlomky, Geometrické tvary, Merné jednotky, Objem objektov

WORLD LANGUAGES AND CULTURE DEPARTMENT

Výučba češtiny je určená pre rodených hovoriacich i pre cudzincov, ktorí sa chcú tento jazyk naučiť. Ďalším svetovým jazykom, ktorému sa naši študenti môžu už odmalička venovať, je španielčina (3. - 5. trieda).

Študijné okruhy:

Český jazyk a literatúra – gramatika, komunikácia, literatúra, Španielsky jazyk (3. - 5. trieda) - komunikácia, gramatika

PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH DEPARTMENT

Študenti sa zúčastňujú fyzických aktivít zodpovedajúcich ich schopnostiam, zároveň sa učia o dôležitosti zdravého životného štýlu a začlenení športu do svojho života.

Študijné okruhy:

Šport a aktivita, Výživa, Fyzické a psychické zdravie

ART DEPARTMENT

Náplňou hodín je tvorba vlastných umeleckých diel, študenti sa ale zameriavajú aj na interpretáciu hotového umenia a učia sa rozpoznávať umelecké formy a štýly.

Študijné okruhy:

Tvorba dvojrozmerných umeleckých diel, Porozumenie umeleckým dielam, Umelecké formy, štýly a techniky

LIBRARY SKILLS DEPARTMENT

Študenti sa venujú práci so zdrojmi informácií, informácie následne skúšajú triediť, analyzovať a vyvodzovať z nich vlastné závery.

Študijné okruhy:

Základný výskum, Vyhľadanie zdrojov, Analýza a triedenie informácií, Riešenie problémov

TEMATICKÁ VÝUČBA

Spolu s americkým kurikulom sa American Academy zameriava aj na tematické týždne inšpirované výučbou vo Fínsku. Počas tematických týždňov deti na svojich projektoch spolupracujú so staršími spolužiakmi z celej školy a navzájom sa od seba učia pracovať v tíme, deliť si úlohy a tie tiež následne v termínoch plniť, komunikovať a kriticky myslieť.

Cena za štúdium 2022/2023

Brno
Elementary School


220,000 CZK

Praha
Elementary School


370,000 CZK

Prijímacie konanie

U uchádzačov o štúdium budeme na individuálnom zápise posudzovať školskú zrelosť, zameriame sa na hrubú a jemnú motoriku, vyjadrovacie schopnosti, matematickú predstavivosť alebo sociálnu zrelosť.

Prihláška

Stupne výučby

Elementary School

Študenti v 1. až 5. ročníku absolvujú kurzy angličtiny, matematiky, prírodných vied, spoločenských vied, umenia, telesnej výchovy aj knižných znalostí. Celé učivo je preberané v anglickom jazyku, čo študentov najlepšie pripraví na plynulý prechod na našu Middle School.

Middle School

Middle School program zodpovedá 6.-8. triede v českom vzdelávacom systéme. Študentom ponúka rozmanitú škálu predmetov, z ktorých si sami môžu do určitej miery vyberať, aby sa už v tomto stupni štúdia mohli viac zamerať na oblasti, ktoré ich skutočne zaujímajú.

High School

Študenti High School pracujú na rozvoji silných stránok a zameriavajú sa na predmety, ktoré ich pripravujú na štúdium vysnívaných odborov na kvalitných univerzitách po celom svete. Poradenstvu a príprave na vysokoškolské štúdium venujeme v tomto stupni maximálnu pozornosť.

Individuálny meeting

Chceli by ste sa dozvedieť viac o štúdiu na American Academy
Náš tím vám rád odpovie na všetky vaše otázky.

Dohodnite si s nami individuálny meeting!
 

Zaregistrujte si termín