Zásady spracovania osobných údajov

American Academy LLC
ke dni 1.1.2020

Tento dokument vypracovala American Academy LLC, se sídlem: 1712 Pioneer Ave. Ste.
2153, Cheyenne, Wyoming 82001, USA, IČO: 2017-000752595, zapsaná v rejstříku vedeném
státním tajemníkem státu v Cheyenne, Wyoming, podnikající na území České republiky
prostřednictvím American Academy LLC, odštěpný závod, se sídlem na adrese U Matěje
24/3, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 076 67 418, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze (oddíl A, vložka 78989) (dále jen „Společnost“) za účelem
poskytnutí kompletních informací o způsobech a podmínkách zpracování osobních údajů.
Tento dokument slouží pro Vaši lepší orientaci v problematice ochrany osobních údajů a
představuje nástroj pro snadné uplatnění Vašich práv a řešení Vašich požadavků.
1. Právní rámec zpracování
Společnost zpracovává Vaše osobní údaje vždy a výhradně v souladu s platnou legislativou,
tedy zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“) a právními
předpisy tyto doplňující či nahrazující. Společnost klade na bezpečnost zpracování a ochranu
Vašich osobních údajů zvláštní důraz, ochrana Vašich osobních údajů je pro nás absolutní
prioritou.
Společnost je povinna se při výkonu své podnikatelské činnosti řídit nad rámec zákona
č. 110/2019 Sb., resp. Nařízení GDPR, také především těmito právními předpisy, které také
stanoví povinnosti s dosahem do oblasti zpracování osobních údajů a jsou pro Společnost
závazné:
a) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
b) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
c) zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
d) zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
e) zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
f) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
g) zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů,

2

h) zák. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
i) zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
j) zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
k) zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
l) zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
m) zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů,
n) zák. č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
o) zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
p) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
q) případně právními předpisy tyto doplňující, měnící nebo nahrazující.
Společnost podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky, ke kterému
můžete v případě, že nebudete spokojeni s postupy Společnosti při uplatnění Vašich práv,
resp. při zpracování Vašich osobních údajů, podat stížnost.
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
2. Kdo údaje zpracovává
Správcem Vašich osobních údajů je American Academy LLC, se sídlem: 1712 Pioneer Ave.
Ste. 2153, Cheyenne, Wyoming 82001, USA, IČO: 2017-000752595, zapsaná v rejstříku
vedeném státním tajemníkem státu v Cheyenne, Wyoming, podnikající na území České
republiky prostřednictvím American Academy LLC, odštěpný závod, se sídlem na adrese U
Matěje 24/3, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 076 67 418, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze (oddíl A, vložka 78989). Vůči tomuto správci tak můžete
uplatňovat veškerá Vaše práva a vůči němu směřovat Vaše dotazy.
Obchodními partnery Společnosti jsou především JK Education, s.r.o., IČO: 015 55 804,
se sídlem Svatoslavova 333/4, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsanou v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280537, Pražské
humanitní gymnázium, školská právnická osoba, IČO: 25088246, se sídlem Svatoslavova
333/4, 140 00 Praha 4 – Nusle, zapsaná v rejstříku školských právnických osob vedeného
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve složce 2015 pod pořadovým číslem 027,
PHG Servis s.r.o., IČO: 049 19 661, se sídlem Svatoslavova 333/4, 140 00 Praha 4, zapsána

3

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze (oddíl C, vložka 255206), a jiné
společnosti ze skupiny American Education, tj. jakékoli společnosti ovládané společností
American Education, s.r.o., IČO: 071 99 783, se sídlem U Matěje 24/5, Dejvice, 160 00 Praha
6, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
(oddíl C, vložka 296485).

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje prostřednictvím svých k tomu pověřených
zaměstnanců či spolupracovníků a rovněž prostřednictvím prověřených zpracovatelů,
přičemž vždy platí, že tyto osoby:
a) jsou důkladně vybírány a prověřovány, jsou bezúhonné a k zajištění řádné ochrany
Vašich osobních údajů způsobilé,
b) jsou vázány povinností mlčenlivosti pod přísnými sankcemi,
c) jsou vázány přísnými pravidly zpracování a zároveň jsou povinny sami zajišťovat
veškeré bezpečnostní standardy, které jim Společnost určuje a které pravidelně
kontroluje,
d) zpracovávají vždy pouze takový rozsah Vašich osobních údajů, který je pro plnění
daného úkonu zpracování nezbytný, a to pouze po nezbytně nutnou dobu,
e) Vaše osobní údaje zpracovávají vždy pouze v bezpečném prostředí informačního
systému Společnosti na zabezpečených prostředcích výpočetní techniky,
f) Vaše osobní údaje zpracovává vždy pouze Společnost, nebo spolupracovník, který
Vám poskytuje zprostředkovatelské/servisní služby, resp. vždy pouze ten, který
se na daném obchodním případu osobně podílí/podílel, a dále pověření zaměstnanci
obchodních partnerů Společnosti zajišťující plnění jednotlivých administrativních
či jiných procesů u obchodních partnerů Společnosti, a to vždy pouze v rozsahu
nezbytném pro jejich pracovní činnost,
g) jsou povinny veškeré činnosti zpracování osobních údajů důsledně zaznamenávat,
h) podléhají pravidelné a soustavné kontrole plnění povinností při zpracování
a dodržování bezpečnostních standardů Společnosti.
3. Jaké osobní údaje Společnost zpracovává
Společnost v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovává výhradně takové údaje,
které jí ukládá příslušný právní předpis a takové údaje, které jsou nezbytné pro jednání
Společnosti a jejich obchodních partnerů s odbornou péčí. Společnost dále zpracovává
osobní údaje svých zaměstnanců, spolupracovníků a třetích osob, které jsou nezbytné pro
řádné plnění povinností dle příslušných právních předpisů a konkrétní smlouvy (pracovní,
o poskytování vzdělání atd.). Za tímto účelem Společnost zpracovává tyto kategorie údajů:

4

i. identifikační údaje – osobní údaje sloužící k Vaší identifikaci (jméno, příjmení,
rodné příjmení, titul, datum narození, číslo dokladu totožnosti, IČ apod.),
ii. kontaktní údaje – osobní údaje sloužící k zajištění kontaktu s Vámi (adresa
trvalého pobytu, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa),
iii. údaje nezbytné pro plnění pracovní smlouvy,
iv. údaje nezbytné pro poskytování vzdělání,
v. údaje požadované právními předpisy pro řádné vedení účetnictví, mzdové agendy
a organizaci nemocenského, sociálního a zdravotního zabezpečení,
vi. některé údaje o zdravotním stavu, je-li to nezbytné v rámci plnění zákonných
povinností zaměstnavatele (např. údaje o těhotenství zaměstnankyně, údaje
o pracovní neschopnosti zaměstnance, pracovní úrazy a s tím související
pracovnělékařské prohlídky – vstupní a periodické),
vii. osobní údaje uvedené v životopisu uchazeče – před provedením výběrového
řízení se zpracovává v souvislosti s opatřeními směřujícími k plnění pracovní
smlouvy, po provedeném výběrovém řízení u úspěšných uchazečů v souvislosti
s plněním pracovní smlouvy,
Osobní údaje uvedené výše je Společnost povinna, resp. oprávněna, zpracovávat
i bez Vašeho souhlasu, neboť jejich zpracování Společnosti ukládají příslušné právní
předpisy, případně je Společnost oprávněna tyto zpracovávat v souvislosti s plněním
smluvní povinnosti či na základě oprávněného zájmu (viz dále). I nadále ale platí, že je
výhradně na Vás, zda Společnosti Vaše osobní údaje poskytnete či nikoliv. V případě,
že ale osobní údaje v požadovaném rozsahu neposkytnete, je Společnost oprávněna
smlouvu neuzavřít, službu neposkytnout či spolupráci nenavázat.
viii. Osobní údaje pro marketingovou činnost Společnosti – osobní údaje, které
Společnost zpracovává za účelem marketingové činnosti Společnosti, zejména
zasílání obchodních sdělení či reklamy (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová
adresa, korespondenční adresa),
ix. fotografie/videa – jedná se o fotografie/videa z akcí či setkání, k jejichž pořízení
je nutný samostatný souhlas, fotografie a videa mohou být využity v rámci
marketingové propagace Společnosti, a to jejich zveřejněním na sociálních sítích,
v internetových prezentacích Společnosti, v letácích, oběžníku apod.

Osobní údaje uvedené pod body viii. a ix. je Společnost oprávněna zpracovávat pouze s
Vaším souhlasem, a to vždy po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však po dobu trvání takového
souhlasu. Udělení souhlasu se zpracováním je zcela dobrovolné a nemá vliv na trvání další
spolupráce.

5

Společnost zpracovává osobní údaje vždy pouze v rozsahu nezbytném pro splnění daného
účelu, osobní údaje získané za jedním účelem, nesmí použít pro jiný účel, nejsou-li tyto účely
vzájemně slučitelné.
Společnost zpracovává zpravidla jen takové osobní údaje, které jste jí poskytli. V některých
ojedinělých případech získává Společnost osobní údaje rovněž z veřejně dostupných zdrojů
nebo od orgánů veřejné moci (soudy, exekutoři, dozorové orgány apod.), případně od jiných
správců nebo svých zpracovatelů.
Společnost v postavení správce osobních údajů může získávat osobní údaje rovněž od osoby
zpracovatele, který pro Společnost zpracovává na základě písemného pověření osobní údaje.
4. Za jakým účelem Společnost osobní údaje zpracovává
Společnost zpracovává Vaše osobní údaje za těmito účely:
a) výkon vlastní činnosti,
b) plnění zákonných povinností,
c) plnění smluvních povinností,
d) ochrana osob, majetku, dat, obchodního tajemství a oprávněných zájmů osob, včetně
řádné identifikace a autentizace jednajících osob,
e) určení, výkon a obhajoba právních nároků Společnosti,
za účely uvedenými pod písm. a) až e) je Společnost oprávněna zpracovávat Vaše osobní
údaje případně i bez Vašeho souhlasu.
f) marketingové akce a propagační činnost Společnosti – zasílání marketingových
nabídek, reklamy, akce sloužící ke zvýšení povědomí o značce, propagace v rámci
internetového prostředí,
g) případně další účely.
Za účely uvedenými pod písm. f) a g) zpracovává Společnost osobní údaje výhradně s Vaším
souhlasem.
Společnost je oprávněna osobní údaje zpracovávat vždy také (je-li to v daném případě
relevantní) za účelem určení, výkonu a obhajoby vlastních právních nároků, a to i přes to, že
osobní údaje byly získány za jiným účelem. Takto je Společnost oprávněna postupovat,
jestliže původní účel a účel obhajoby právních nároků spolu jakkoliv souvisí, resp. na sebe
navazují.

6

5. Na jakém právním základě a po jakou dobu Společnost osobní údaje
zpracovává
Společnost zpracovává osobní údaje ve smyslu čl. 6, případně čl. 9, Nařízení GDPR na těchto
právních základech:
a) souhlas subjektu údajů – na tomto právním základě jsou zpracovávány osobní údaje
tehdy, neexistuje-li (není-li možné uplatnit) jiný právní základ zpracování,
a to vždy po dobu trvání účelu, pro který byly osobní údaje získány, nejdéle
však do odvolání souhlasu, přičemž platí, že v těchto případech zpracování máte
vždy právo svůj souhlas odvolat (způsoby odvolání souhlasu jsou uvedeny dále),
typicky jde o zpracování fotografií apod.,
b) plnění smluvní povinnosti – byla-li mezi Vámi a Společností uzavřena smlouva, je
Společnost oprávněna zpracovávat osobní údaje, které získala při plnění smlouvy,
resp. které jsou pro výkon práv a povinností ze smlouvy nezbytné, a to po dobu
trvání příslušné smlouvy,
c) plnění právní povinnosti – Společnost je povinna zpracovávat vybrané osobní údaje,
pokud mu takovou povinnost stanoví příslušný právní předpis, a to po dobu
stanovenou v příslušném právním předpisu.
d) oprávněný zájem Společnosti – v takovém případě Společnost zpracovává osobní
údaje po dobu trvání jejího oprávněného zájmu (typicky jde o ochranu osob
a majetku). V případě, že uplatníte námitku proti takovému zpracování
odůvodněnou Vaší individuální situací a této námitce po řádném posouzení
Společnost vyhoví, pak je Společnost povinna ukončit dané zpracování.
Oprávněnými zájmy Společnosti se rozumí zejména oprávněný zájem:
i. na výkonu podnikatelské činnosti jako své hlavní výdělečné činnosti, která
je zdrojem příjmů Společnosti,
ii. na zabezpečení základních organizačních a funkčních procesů Společnosti,
iii. na určení, výkonu a obhajobě právních nároků Společnosti,
iv. na ochraně osob, majetku, dat, obchodního tajemství a oprávněných zájmů
osob včetně zájmu na řádné identifikaci a autentizaci jednajících osob.
Každý osobní údaj může být zpracováván na základě více právních základů. Každý osobní
údaj může být zpracováván, pokud existuje alespoň jeden právní základ pro jeho zpracování.
Odpadne-li poslední právní základ pro zpracování daného osobního údaje, musí být osobní
údaj řádně zlikvidován.
6. Komu mohou být osobní údaje předány

7

Společnost je oprávněna osobní údaje poskytnout těmto subjektům:
a) státním orgánům a dalším subjektům v rámci plnění zákonné povinnosti ve smyslu
příslušných právních předpisů (např. zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů apod.),
b) zpracovatelům osobních údajů na základě písemné smlouvy o zpracování osobních
údajů a poskytnutí dostatečných technických a organizačních záruk k ochraně
osobních údajů (např. poskytovatelé IT služeb, účetní apod.),
c) zaměstnancům či dalším osobám v obdobném smluvním vztahu ke Společnosti
za účelem plnění jejich pracovních povinností jménem Společnosti,
d) dalším subjektům, je-li to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
Společnosti (např. soudy, exekutoři, advokáti apod.),
e) s Vaším souhlasem dalším osobám,
přičemž vždy platí, že osobní údaje jsou výše uvedeným příjemcům poskytovány pouze
v rozsahu nezbytném pro stanovený účel a po nezbytnou dobu.
7. Zásady bezpečnosti osobních údajů
Společnost důsledně dbá na dodržování všech bezpečnostních a organizačních opatření,
které za účelem ochrany osobních údajů zavedlo.
Společnost pravidelně a důsledně kontroluje dodržování bezpečnostních a organizačních
opatření k zajištění ochrany osobních údajů, pravidelně vyhodnocuje zjištěné skutečnosti
a svá bezpečnostní a organizační opatření dle potřeby aktualizuje.
Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně k tomu pověřenými osobami, které Společnost
důsledně prověřuje jak před zahájením zpracování, tak v jeho průběhu. Všechny osoby, které
mají přístup k osobním údajům, jsou vázány povinností mlčenlivosti pod přísnými sankcemi.
8. Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit
Čl. 15–22 Nařízení GDPR vymezuje práva, která můžete vůči Společnosti uplatnit.
Pro usnadnění výkonu Vašich práv vytvořila Společnost jednoduchý formulář. Prosíme,
používejte vždy tento formulář, předejdete tím zbytečnému prodlužování celého procesu
uplatnění práv a případným dalším možným komplikacím.
Vyplněný a podepsaný formulář zasílejte, prosím, na adresu:
American Academy LLC, odštěpný závod

8

Svatoslavova 333/4
Nusle
140 00 Praha 4
nebo
American Academy LLC, odštěpný závod
Dominikánské nám. 656/2
602 00 Brno-střed
Podepsaný a vyplněný formulář NEDOPORUČUJEME z důvodu ochrany Vašich osobních
údajů zasílat prostřednictvím nešifrované e-mailové zprávy.
Máte možnost uplatit dle Vašeho uvážení tato práva:
a) právo na přístup k osobním údajům – Společnost Vám poskytne výpis (potvrzení)
o osobních údajích zpracovávaných o Vaší osobě v rozsahu dle čl. 15 Nařízení GDPR
na základě žádosti (formuláře) s Vaším úředně ověřeným podpisem,
b) právo na opravu nepřesných osobních údajů – zjistíte-li, že o Vás Společnost
zpracovává nepřesné či neaktuální osobní údaje, je Společnost povinna
bez zbytečného odkladu poté, co o tom bude vyrozuměna, provést opravu
nepřesných osobních údajů, provádí se na základě písemné žádosti (formuláře),
c) právo na výmaz – v případech stanovených v čl. 17 Nařízení GDPR Společnost vymaže
zpracovávané osobní údaje (jde zejména o případy, kdy byste odvolali souhlas
se zpracováním a neexistuje jiný právní základ pro takové zpracování, kdy byste
uplatnili námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné zájmy
Společnosti pro zpracování, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro dané účely,…),
provádí se na základě písemné žádosti (formuláře) nebo automaticky, nejsou-li
již osobní údaje potřebné pro daný účel zpracování,
d) právo na omezení zpracování – po dobu, než Společnost posoudí oprávněnost Vaší
námitky proti zpracování nebo po dobu, než Společnost ověří přesnost osobních
údajů tam, kde jejich přesnost popíráte, anebo v případě, že zpracování je protiprávní
a odmítáte výmaz a místo toho žádáte o omezení použití, omezí Společnost
přechodně zpracování osobních údajů. Provádí se na základě písemné žádosti
(formuláře), pokud žádáte omezení, nebo automaticky v případě uplatnění práva na
námitku či opravu,
e) právo na přenositelnost – je-li zpracování konkrétních osobních údajů založeno
na souhlasu nebo na smlouvě a je-li zároveň prováděno automatizovaně, máte právo
získat a předat jinému správci osobní údaje, které se Vás týkají. Provádí se na základě
písemné žádosti (formuláře) s Vaším úředně ověřeným podpisem,

9

f) právo vznést individuální námitku – je-li zpracování založeno na základě oprávněného
zájmu Společnosti, máte právo vznést z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace
námitku proti takovému zpracování. Námitka bude Společností důkladně posouzena.
Námitce bude vyhověno, převažuje-li Váš individuální zájem nad oprávněnými zájmy
Společnosti. Provádí se na základě písemné žádosti (formuláře),
g) právo vznést absolutní námitku proti přímému marketingu – jsou-li osobní údaje
zpracovávány za účelem přímého marketingu, můžete vznést absolutní námitku.
Na rozdíl od individuální námitky dle písm. f) tohoto článku se tato námitka
neposuzuje, ale automaticky dochází k ukončení zpracování pro tyto účely. Provádí
se na základě písemné žádosti (formuláře), nebo kliknutím na odkaz uvedený přímo
v konkrétní elektronické marketingové zprávě,
h) právo odvolat souhlas se zpracováním – souhlas se zpracováním Vašich osobních
údajů je možné odvolat buď jako celek nebo pro jednotlivé účely zpracování.
Společnost nebude nadále zpracovávat osobní údaje, k jejichž zpracování byl souhlas
odvolán, nemá-li k tomu jiný právní základ zpracování. Souhlas lze odvolat
elektronicky vyplněním a potvrzením formuláře odvolání souhlasu se zpracováním
osobních údajů, který Vám bude zaslán na Vaši e-mailovou adresu po zaslání zprávy
na e-mailovou adresu study@americanacademy.com.
i) Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně
na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní
účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo – toto právo
se neuplatňuje, Společnost neprovádí žádné automatizované rozhodování, které by
pro Vás mělo právní nebo obdobné účinky.

Ve všech výše uvedených případech Vám Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 1 měsíce od obdržení Vaší žádosti poskytne informace o tom, jak byla Vaše žádost
vyřešena. Lhůtu lze s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další 2 měsíce.
V případech, kdy jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože
se opakují, může Společnost odmítnout žádosti vyhovět nebo uložit za zpracování žádosti
administrativní poplatek zohledňující náklady spojené s poskytnutím informací.
Společnost zřídila pro zajištění ochrany osobních údajů a udržování standardů kvality
a bezpečnosti při zpracování personálních dat funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů.
Na pověřence je možné se obrátit v případě jakýchkoliv nejasností, dotazů či stížností v
oblasti ochrany osobních údajů.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

10

Tomáš Netopil
netopil@jkeducation.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou průběžně aktualizovány.